ദൂരെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ/yugadarsanam magazine , august 2011