പത്രം ദ്വൈവാരിക. july 1

തിരുത്ത്:എം. എസ് ഹരിദാസല്ല  ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്. എ. എസ്. ഹരിദാസാണ്‌.